สารบัญ

ผู้แต่ง

  • บรรณาธิการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บทคัดย่อ

ขื่อบทความ

1. การจัดการน้ำเสียในอุตสาหกรรมกลั่นแอลกอฮอล์
2. การเพิ่มประสิทธิภาพในงานก่อสร้าง บ้านพักอาศัยชั้นเดียว
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าในธุรกิจเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
4. การลดของเสียในกระบวนการผลิตแชมพูสูตร A ด้วยการออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม
5. การศึกษาการลงทุนดำเนินงานดูแลระบบอาคารเพื่อทดแทนการจ้างผู้รับเหมาช่วง
6. การลดต้นทุนในธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์
7. การผลิตสื่อวีดิทัศน์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรื่อง “ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน บางขุนเทียน”

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-30