การศึกษาการลงทุนดำเนินงานดูแลระบบอาคารเพื่อทดแทนการจ้างผู้รับเหมาช่วง

ผู้แต่ง

  • กฤติ์ณัฏฐ์ ปลื้มชัย
  • ศักดิ์ชาย รักการ
  • พจนีย์ ศรีวิเชียร

คำสำคัญ:

การทดแทนการจ้างผู้รับเหมาช่วง, การดูแลระบบอาคาร

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ศึกษาปัญหาการลงทุนในการดำเนินการเองในการดูแลระบบอาคารสูงทดแทนการจ้างผู้รับเหมาช่วง เพื่อเป็นการลงทุนขยายธุรกิจชดเชยรายจ่ายที่ต้องสูญเสียไป จากข้อมูลสัญญาการดำเนินงานปัจจุบัน มีจำนวนอาคาร 40 อาคารที่ทางบริษัทที่ศึกษา ได้ดูแลอยู่ต้องทำในทุกปี จึงทำให้จากปีที่ผ่านมาได้พบมูลค่าการจ้างผู้รับเหมาช่วงรวมเป็นจำนวนเงิน 10,400,000 บาทต่อปี หรือคิดเป็น 7.4% รายจ่ายต่อปี หลังจากนั้นผู้ศึกษาจึงได้วิเคราะห์มูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วง ข้อมูลคุณสมบัติ ค่าจ้างแรงงานต่าง ๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มาทำการเปรียบเทียบทั้ง 3 ทางเลือก ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ในสถานการณ์ทางเลือกที่ 3 เหมาะสมที่สุด เนื่องจากมีมูลค่าสุทธิการลงทุนน้อยที่สุดเป็นจำนวน 6,444,000 บาทต่อปี และมีความสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท รวมถึงความเป็นไปได้ในทางการจัดการมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีข้อดี คือสามารถพัฒนาศักยภาพพนักงานตามความต้องการขององค์กรได้ ปรับปรุงมาตรฐานการทำงานภายในองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพทุกภาคส่วน มีโอกาสที่ได้งานเพิ่มมากขึ้น เพราะมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ในองค์กรมากขึ้น และมีข้อเสียน้อยกว่าสถานการณ์อื่น ๆ ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้รับเหมาช่วงเป็นจำนวน 3,956,000 บาทต่อปี คิดเป็น 38% ของค่าใช้จ่ายจากทางเลือกเดิม

References

ณีรนุช ขวดแก้ว. (2554). ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างรายได้เพิ่มและลดต้นทุน . ใน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หน้า 1-99). กรุงเทพ: บัณฑิตวิทยาลัย.

พีรภัทร์ แก้วพิจิตร. (2562). การศึกษาการบริหารจัดการต้นทุนและแรงงาน. วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต. 9(1), 85-101.

มนตรี บัวมาก. (2557). ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารสูงตามกฏหมายควบคุมอาคาร. ใน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, วิทยานิพนธ์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หน้า 1-128). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.

วนิดา วันทา. (2556). การศึกษาการตัดสินใจการซ่อมบำรุงดอกเอ็นมิลแทนการจ้างภายนอก. การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE-Network 2013). มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2548). การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ. กรุงเทพฯ: นิติธรรม.

ศุภวรรณ นครน้อย. (2554). การศึกษากลยุทธ์ทางธุรกิจ และ กลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์. ใน สาขาวิชาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย, การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (หน้า 1-98). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

สราญรัตน์ วิจิตรคุณวัฒน์. (2560). การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตเพชรสังเคราะห์. วิศวกรรมเกษมบัณฑิต. 8(3), 200-214.

สากล ทองประภา. (2562). การปรัปรุงประสิทธิภาพการจัดการอาคาร. ประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (IET-CON2018) ครั้งที่ 2, (หน้า 60-75). Bangkok.

อนุพันธ์ ปทุมาสูตร. (2558). รูปแบบและกลยทธ์ในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง. หลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต, วิทยานิพนธ์ (หน้า 1-66). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-30