กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2566): วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2566) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy