วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2566 ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 7 ประกอบด้วยบทความวิจัย 6 เรื่อง มีเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น สาขานวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขานวัตกรรมทางธุรกิจ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมถึงสาขาต่างๆ ที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ที่เกี่ยวข้องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่แล้ว: 2023-06-30

การพัฒนาวิดีโอคอนเทนต์โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Feature Advantage Benefit เพื่อประชาสัมพันธ์รายการ 9th Stadium

บทความวิจัย

กุลธิดา ธรรมวิภัชน์, พรปภัสสร ปริญชาญกล, เตชิต เสาะแสวง, ธนกร มนตรีพิศุทธิ์

53-66

การสร้างวิดีโอคอนเทนต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ส่วนส่งเสริมรายการ บมจ. อสมท โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Problem Agitate Solve

บทความวิจัย

กุลธิดา ธรรมวิภัชน์, พรปภัสสร ปริญชาญกล, ศุภาพิชญ์ ศิลาวรรณ, อรอารียา ฉั่วตระกูล, ธนิศา วีเชียรศิลป์

66-79