การคัดเลือกทำเลที่ตั้งคลังเก็บดอกหญ้า จังหวัดเชียงราย โดยใช้หลักการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์

  • มาธุสร แข็งขัน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50200
  • อภิชาต โสภาแดง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50200
Keywords: ทำเลที่ตั้ง, คลังเก็บดอกหญ้า, หลักการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์, จังหวัดเชียงราย

Abstract

การคัดเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมในการจัดตั้งคลังเก็บดอกหญ้าในจังหวัดเชียงราย เนื่องด้วยผู้ประกอบการค้าดอกหญ้ามีความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มคลังเก็บดอกหญ้าให้มากขึ้น และเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากขึ้นด้วย จึงมีความต้องการหาทำเลที่ตั้งใหม่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งคลังเก็บดอกหญ้า ปัจจัยในการคัดเลือกทั้งหมด 7 ปัจจัย ได้แก่ ขนาดของพื้นที่ ราคาที่ดิน ต้นทุนแรงงาน สาธารณูปโภค  รูปแบบในการขนส่งความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่ ระยะห่างจากแหล่งวัตถุดิบ ซึ่งเป็นปัจจัยที่นำมาประกอบในการคัดเลือกทำเลที่ตั้ง จากการตัดตัวเลือกด้วย Conjunctive constrain method ทำให้เหลือพื้นที่ 4 แห่ง ได้แก่ อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ จากนั้นทำการคัดเลือกทำเลที่ตั้งด้วยหลักการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ โดยเทคนิค AHP จากการศึกษาพบว่าพื้นที่อำเภอเชียงของมีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุดในการจัดตั้งคลังเก็บดอกหญ้า จังหวัดเชียงราย เนื่องจากมีความเหมาะสมภายใต้ปัจจัยทั้ง 7 ปัจจัย

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2015-12-29
How to Cite
[1]
แข็งขันม. and โสภาแดงอ., “การคัดเลือกทำเลที่ตั้งคลังเก็บดอกหญ้า จังหวัดเชียงราย โดยใช้หลักการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์”, TJOR, vol. 3, no. 2, pp. 1-8, Dec. 2015.