การแก้ปัญหาการจัดสรรท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งมีลักษณะการเทียบท่าแบบผสมโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

  • ณรงค์ธร พินทอง ภาควิชาวิศวอุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239, ถ.ห้วยแก้ว, ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, 50200
  • คมกฤต เล็กสกุล ภาควิชาวิศวอุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239, ถ.ห้วยแก้ว, ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, 50200
Keywords: การจัดสรรท่าเทียบเรือ, ท่าเรียบเรือแบบผสม, ท่าเทียบเรือหลายผู้ใช้

Abstract

ปัญหาการจัดสรรท่าเทียบเรือ (Berth Allocation Problem) เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของท่าเรือ การจัดสรรท่าเทียบเรือนั้นเป็นการกำหนดตำแหน่งและเวลาในการเทียบท่าให้กับเรือที่เข้ามารับบริการของท่าเรือ ในงานวิจัยนี้ได้พิจารณาท่าเทียบเรือที่มีหลายผู้ใช้ (Multi-User Container Terminals , MUT) โดยศึกษาการวางผังท่าเทียบเรือแบบผสม (Hybrid Layout) โดยพิจารณาลำดับในการเข้าเทียบท่าของเรือและมีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลารวมที่เรือเข้ามาเทียบท่า ทำการกำหนดปัญหาขึ้นมา 3 ขนาดได้แก่ ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ จากการหาคำตอบโดยการคำนวณแม่นตรง (Exact Solution) พบว่าปัญหาขนาดกลางบางปัญหาและขนาดใหญ่นั้นใช้เวลานานและได้คำตอบที่เหมะสม (Local Optimal Solutions) 

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2015-12-29
How to Cite
[1]
พินทองณ. and เล็กสกุลค., “การแก้ปัญหาการจัดสรรท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งมีลักษณะการเทียบท่าแบบผสมโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์”, TJOR, vol. 3, no. 2, pp. 17-23, Dec. 2015.