การแก้ปัญหาการวางแผนและจัดตารางการผลิตขั้นสูง ที่พิจารณาการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน แบบมีกรอบเวลา โดยตัวแบบกำหนดการจำนวนเต็มแบบผสม

Authors

  • ธันยพร อุดม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  • ภูพงษ์ พงษ์เจริญ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  • ขวัญนิธิ คำเมือง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

Keywords:

การวางแผนและการจัดตารางการผลิตขั้นสูง, การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน, กำหนดการจำนวนเต็มแบบผสม

Abstract

งานวิจัยนี้ได้พัฒนาและปรับปรุงตัวแบบของปัญหากำหนดการจำนวนเต็มแบบผสม (Mixed Integer Programming: MIP) สำหรับปัญหาการวางแผนและการจัดตารางการผลิตขั้นสูง (Advanced Planning and Scheduling: APS) ซึ่งเป็นเทคนิคในการวางแผนและจัดตารางการผลิต ที่สามารถพิจารณาข้อจำกัดต่างๆ ได้แก่ กำลังการผลิตของเครื่องจักร การจัดลำดับงาน และเวลาส่งมอบ กับปัญหาที่มีหลายเครื่องจักร หลายคำสั่งซื้อและแต่ละผลิตภัณฑ์มีโครงสร้างผลิตภัณฑ์หลายระดับและหลายชิ้นส่วน ซึ่งแต่ละชิ้นส่วนสามารถเลือกผลิตได้กับเครื่องจักรในกลุ่มที่กำหนดไว้ พร้อมกับขยายตัวแบบให้มีการเพิ่มการพิจารณาข้อจำกัดในเรื่องของกรอบเวลาของการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน โดยจุดประสงค์ของงานวิจัยนี้ ก็คือ เพื่อทำให้ค่าปรับรวมในการผลิต ซึ่งประกอบไปด้วยค่าปรับเนื่องจากเกิดการว่างงานของเครื่องจักร ค่าปรับเนื่องจากทำงานเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด และค่าปรับเนื่องจากงานเสร็จล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด ให้มีค่าต่ำที่สุด และสามารถจัดตารางการผลิตได้อย่างเหมาะสม โดยได้นำเสนอตัวอย่างการหาคำตอบกับตัวแบบในสี่รูปแบบ

Downloads

Published

2016-06-30