การตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักรจากแฟ้มล็อก ในกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ด้วยต้นไม้ตัดสินใจ

  • ธนาธาร ภัทรกวิน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
  • ประภาส จงสถิตย์วัฒนา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
Keywords: การผลิตฮาร์ดดิสก์ ชุดประกอบหัวอ่าน แฟ้มล็อก การเรียนรู้ของเครื่อง ต้นไม้ตัดสินใจ

Abstract

การผลิตฮาร์ดดิสก์เป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศไทย กระบวนการผลิตมีความซับซ้อนสูงและประกอบด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติจำนวนมากทำงานการผลิตอย่างต่อเนื่อง  เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นสายการผลิตจะหยุดการทำงาน  และทีมวิศวกรจะวินิจฉัยโดยระบุและค้นหาแหล่งที่มาของข้อผิดพลาดในหมู่เครื่องจักรเหล่านั้น  และแก้ไขให้ถูกต้องอย่างรวดเร็ว ในสายการผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติทั้งหมดติดต่อกับเครื่องบริการโดยบันทึกเป็นแฟ้มไว้อย่างต่อเนื่อง  วิศวกรใช้แฟ้มบันทึกเหล่านี้ในการวินิจฉัยสาเหตุของข้อผิดพลาด  งานวิจัยนี้ใช้วิธีการเรียนรู้ของเครื่องจักรเพื่อแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดความผิดปกติในแฟ้มล็อก  ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการตรวจสอบมีความถูกต้องมาก  และสามารถช่วยให้ทีมงานวิศวกรดำเนินการวินิจฉัยได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-12-27
How to Cite
[1]
ภัทรกวินธ. and จงสถิตย์วัฒนาป., “การตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักรจากแฟ้มล็อก ในกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ด้วยต้นไม้ตัดสินใจ”, TJOR, vol. 4, no. 2, pp. 10-17, Dec. 2016.