การพยากรณ์ของอุปสงค์หลายรูปแบบและการสั่งซื้อแบบตู้คอนเทนเนอร์ที่เหมาะสม กรณีศึกษา อุปกรณ์ออกกำลังกายนำเข้า

Authors

  • นพพล คณากรยิ่งยง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Keywords:

การพยากรณ์อุปสงค์ที่ไม่แน่นอน, อุปสงค์แบบไม่สม่ำเสมอ, การขนส่งแบบตู้คอนเทนเนอร์

Abstract

การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศนอกเหนือจากการพิจารณาปริมาณและรูปแบบของอุปสงค์แล้ว จำเป็นจะต้องพิจารณา จำนวนเงินทุน เวลานำ รวมไปถึงขนาดของตู้คอนเทนเนอร์และน้ำหนักรวมทั้งหมด กรณีศึกษาในงานวิจัยนี้คือ
บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายที่มีช่องทางจำหน่ายผ่านเว็บไซด์ โดยบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สินค้าบางรายการสั่งซื้อจากต่างประเทศ ขนส่งมาทางท่าเรือทางโดยบรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์ ระยะเวลานำในการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ประมาณ 45-60 วัน ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัทมีอุปสงค์แบบไม่คงที่ (Lumpy and Intermittent) ทำให้ยากต่อการจัดการและ
การสำรองสินค้า เพื่อระบุจำนวนสั่งซื้อที่เหมาะสมจึงทำการพยากรณ์อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ระหว่างช่วงเวลานำของการสั่งซื้อก่อน ในงานวิจัยนี้ใช้วิธีการพยากรณ์ทั้งหมด 4 วิธี คือ 1.การพยากรณ์โดยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2.การพยากรณ์แบบปรับเรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลอย่างง่าย 3.วิธี Croston 4.วิธี Syntetos and Boylan จากนั้นคำนวณค่าปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม
ด้วยโปรแกรมทางคณิตศาสตร์เพื่อให้ได้กำไรต่อการสั่งซื้อสูงที่สุด ภายใต้เงื่อนไขด้านการขนส่งทางตู้คอนเทนเนอร์และงบประมาณจำกัด นอกจากนี้ยังพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับทางเลือกอื่นเพื่อศึกษาผลกระทบของ เวลานำ เงินทุน และขนาดของ
ตู้คอนเทนเนอร์

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-06-30