แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับจัดเส้นทางเดินรถขนส่งที่ความจุไม่จำกัด กรณีศึกษา ผู้ให้บริการขนส่งอาหารแช่แข็ง

Authors

  • น้ำมนต์ กลิ่นพลับ คณะบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • สรวิชญ์ เยาวสุวรรณไชย คณะบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Keywords:

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์, ปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถขนส่ง, ปัญหาการเดินทางของพนักงานขายหลายคน

Abstract

บริษัทกรณีศึกษาเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าแช่แข็ง ให้บริการกับโรงงานผลิตไอศกรีมในการจัดส่งสินค้าไปยัง
ร้านสะดวกซื้อ 3,953 สาขา เนื่องจากสาขามีจำนวนมากทางบริษัทกรณีศึกษาจึงมีการแบ่งสาขาเป็นสองกะทำงานและสองรอบวันทำงาน  โดยในงานวิจัยนี้จะเลือกศึกษาเฉพาะกะทำงานกลางคืนและรอบวันทำงานรอบแรก คือ วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เพราะมีปริมาณสาขาจัดส่งมากที่สุดโดยมีรถทั้งหมด 37 คันที่ต้องส่งสินค้า 40 สาขาขั้นต่ำต่อคันตามโรงงานกำหนดและทำงานไม่เกิน 8 ชั่วโมง เนื่องจากสินค้าที่ส่งเป็นสินค้าขนาดเล็กทำให้ในบริษัทกรณีศึกษาจะบรรทุกไม่เต็มตู้รถขนส่ง จากลักษณะปัญหาดังกล่าวพบว่าเป็นปัญหาการเดินทางของพนักงานขายหลายคน (Multiple Traveling Salesmen Problem: mTSP) คล้ายคลึงกับปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถ (Vehicle routing problem:VRP) แตกต่างในเรื่องของความจุไม่จำกัด จึงได้ทำการศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์จากงานวิจัยของ Bektas [1] โดยผู้วิจัยได้เลือกแบบจำลอง Assignment-based และ  Flow-based มาปรับปรุงต่อยอดให้สามารถแก้ไขปัญหาของบริษัทกรณีศึกษาได้ ด้วยการเพิ่ม 2 เงื่อนไข คือ 1.กำหนดจำนวนสาขาของร้านสะดวกซื้อที่รถบรรทุกแต่ละคันจะต้องไปส่ง 2.รถแต่ละคันวิ่งไม่เกิน 8 ชั่วโมง ลำดับต่อมาผู้วิจัยได้ทำการทดสอบแบบจำลองคณิตศาสตร์ ด้วยปัญหาทดสอบจำนวน 27 ปัญหาสามารถแบ่งลักษณะปัญหาเป็น 3 รูปแบบ ผลการทดสอบพบว่าแบบจำลอง  Flow-based มีประสิทธิภาพดีกว่าและเหมาะสมกับกรณีศึกษา

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-06-30