ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการสำหรับแก้ปัญหาการจัดสรรกล่องสินค้าบนพาเลทหลายขนาด กรณีศึกษา: โรงงานผลิตโคมไฟและอุปกรณ์ส่องสว่าง

Authors

  • ธนกฤต ปิยะชยวัศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • อนันต์ มุ่งวัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วิสุทธิ์ สุพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Keywords:

ปัญหาการจัดสรรกล่องสินค้าบนพาเลท, พาเลทหลายขนาด, ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการ

Abstract

ปัญหาการจัดสรรกล่องสินค้าบนพาเลทภายในโรงงานผลิตโคมไฟและอุปกรณ์ส่องสว่าง เป็นปัญหาที่ซับซ้อนอย่างมากในการค้นหาคำตอบ ด้วยขอบเขตด้านขนาดของกล่องสินค้าที่มีหลากขนาด และขนาดพาเลทให้เลือกใช้หลายขนาด งานวิจัยฉบับนี้อาศัยขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการสำหรับคำนวณจัดสรรกล่องสินค้าทั้งหมดที่ต้องขนย้ายในแต่ละเที่ยวลงในพาเลท และนำผลลัพธ์การจัดสรรกล่องสินค้าบนพาเลทที่ได้ไปเปรียบเทียบกับผลลัพธ์การจัดสรรกล่องสินค้าบนพาเลทในอดีตของโรงงานกรณีศึกษา ผลการเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์การจัดสรรกล่องสินค้าพาเลทที่ได้จากขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการที่ดัดแปลงขึ้นมาสามารถเอาชนะผลลัพธ์จริงในอดีตทั้งในด้านจำนวนของพาเลทที่ใช้และเวลาคำนวณ แสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมแก่การนำขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการดังกล่าวไปใช้แก้ปัญหาการจัดสรรกล่องสินค้าบนพาเลทหลายขนาดในโรงงานกรณีศึกษา

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-06-30