การเลือกทำเลที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคในประเทศไทย โดยการวิเคราะห์ ปัจจัยเชิงปริมาณร่วมกับปัจจัยเชิงคุณภาพด้วยฟังก์ชันหลายวัตถุประสงค์

Authors

  • ปรางประเสริฐ น้อยสังข์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ชุมพล x ชุมพล มณฑาทิพย์กุล สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Keywords:

การเลือกทำเลที่ตั้ง ศูนย์กระจายสินค้า การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงปริมาณร่วมกับคุณภาพ การวิเคราะห์ฟังก์ชันหลายวัตถุประสงค์ อุทกภัย รูปแบบการขนส่ง

Abstract

ตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการกระจายสินค้าในระยะยาวและความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าขององค์กร การเลือกทำเลที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่ทำให้มีต้นทุนโลจิสติกส์โดยรวมต่ำที่สุดอาจส่งผลกระทบต่อปัจจัยอื่น เช่น ทำเลพื้นที่ที่ถูกเลือกอาจมีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรืออยู่ห่างจากรูปแบบการขนส่งรูปแบบอื่นที่อาจส่งผลต่อการปรับแผนกลยุทธ์การกระจายสินค้าหรือความยืดหยุ่นในการขนส่งสินค้าในอนาคต ในทางกลับกัน การเลือกทำเลพื้นที่บนพื้นฐานของปัจจัยเชิงคุณภาพอาจส่งผลให้มีต้นทุนในการกระจายสินค้าสูงในระยะยาว งานวิจัยนี้จึงเสนอแนวคิดการนำปัจจัยหลายด้านมาพิจารณาร่วมกัน โดยมีปัจจัยด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการขนส่ง ปัจจัยด้านความเสี่ยงต่ออุทกภัยและปัจจัยด้านรูปแบบการขนส่งทางรถไฟและเครื่องบิน มาวิเคราะห์ร่วมกันในการคัดเลือกทำเลที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าส่วนภูมิภาคที่เหมาะสม โดยการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบเชิงเส้นจำนวนเต็มผสม และวิเคราะห์หาคำตอบด้วยฟังก์ชันหลายวัตถุประสงค์และการโปรแกรมเป้าหมาย นอกจากนี้ยังทำการทดลองปรับค่าตัวแปรของปัจจัยเชิงคุณภาพให้เป็นค่าเชิงต้นทุน และวิเคราะห์หาค่าต้นทุนรวมที่ต่ำที่สุดจากต้นทุนรวมของทุกปัจจัย ภายใต้ข้อมูลของสถานการณ์จำลองนี้ จากการวิเคราะห์หาต้นทุนรวมที่ต่ำที่สุดพบว่าพื้นที่ในจังหวัดชลบุรี นครราชสีมา สุราษฏร์ธานี และลำปาง ได้ถูกเลือกเพื่อเป็นที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าส่วนภูมิภาคจากพื้นที่ทางเลือกจำนวน 13 จังหวัด เนื่องจากส่งผลให้มีต้นทุนรวมต่ำที่สุด สำหรับการวิเคราะห์ด้วยฟังก์ชันหลายวัตถุประสงค์ พบว่าส่งผลให้คำตอบแตกต่างกันจากการเปลี่ยนการให้ระดับความสำคัญของแต่ละวัตถุประสงค์ และการวิเคราะห์ด้วยฟังก์ชันหลายวัตถุประสงค์ยังสามารถนำมาใช้วิเคราะห์ในกรณีที่ไม่สามารถนำฟังก์ชันแต่ละวัตถุประสงค์มาประยุกต์ใช้เป็นเชิงต้นทุนให้เข้ากับรูปแบบของปัญหาได้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-06-30