Return to Article Details การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy