เกี่ยวกับวารสาร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอก และรับพิจารณาตีพิมพ์บทความวิจัย หรือบทความวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้
- กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แก่ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม การผลิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล การจัดการอุตสาหกรรม
- กลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สาขาเทคโนโลยีบริหารการศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา วิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา การศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เทคนิคการสอน และการเรียนรู้เทคนิค และอาชีวะศึกษา สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การบริหาร และการจัดการทาง การศึกษา การปฏิรูปการศึกษา โอกาสทางการเรียนรู้
- สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไปและเป็นสื่อกลางในการ นําเสนอความก้าวหน้าทางการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยที่ต้องการ เผยแพร่ผลงานวิจัย

3. เพื่อเป็นแหล่งหรือสื่อกลางให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจได้นําบทความ ทางวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณค่าทางวิชาการมาตีพิมพ์

4. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการเพื่อการ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการและงานวิจัยในทุกสาขาวิชา

ประเภทของบทความ (Type of Article)

บทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (academic article) และบทวิจารณ์หนังสือ (ฺBook Review)

กระบวนการพิจารณาบทความ (Peer Review Process)

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

การเผยแพร่ :
1. จัดมอบวารสารให้ห้องสมุด ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน

2. บทความวิชาการและวิจัยทุกเรื่องได้รับการพิจารณาและกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

3. บทความ ข้อความ ภาพประกอบ และตาราง ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน กองบรรณาธิการไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไปและไม่มีส่วน เกี่ยวข้องในการรับผิดชอบใด ๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว

4. บทความต้องไม่เคยถูกตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อนและไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ วารสารฉบับอื่นหากตรวจสอบพบว่ามีการซ้ําซ้อน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว

5. บทความใดที่ผู้อ่านเห็นว่ามีการลอกเลียนหรือแอบอ้างโดยปราศจากการอ้างอิงหรือ ทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานของผู้เขียน หากตรวจสอบพบถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียง ผู้เดียว

6. บทความวิจัยใดที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสัตว์ทดลองกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ รับพิจารณาเฉพาะงานวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ

กําหนดออก :
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิมพ์ออกเผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม