การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • ไฟล์บทความทีส่งต้องอยู่ในรูปแบบของ ไมโครซอฟท์เวิด
  • บทความที่นำส่งต้องยังไม่เคยเผยแพร่ หรืออยู่ระหว่างการตีพิมพ์ในวารสารใด (หากท่านมีข้อสงสัยสามารถฝากคำถามได้ในข้อความถึงบรรณาธิการ)
  • บทความอยู่ในรูปแบบระยะพิมพ์เดี่ยว (single-space) ขนาดแบบอักษร 14 พอยด์ ภาพวาด ภาพประกอบ และตารางทั้งหมด ให้แสดงในตำแหน่งที่ปรากฏในบทความ
  • รูปแบบบทความเป็นไปตามคำแนะนำที่กำหนด และการเขียนบรรณานุกรมตามที่ระบุไว้ในคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง
  • กรุณาพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์มือถือไว้ในข้อความถึงบรรณาธิการ

คำแนะนำผู้แต่ง

คำแนะนำสำหรับผู้แต่ง

กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ template รูปแบบการเขียนบทความเพื่อใช้ในการเขียนและส่งบทความมายังวารสาร

รูปแบบการอ้างอิง
1. การอ้างอิงในเนื้อหา
ให้ใช้ระบบ (ชื่อ-นามสกุลผู้แต่ง, ปี) โดยภาษาไทยให้ใช้ (ชื่อ - นามสกุลผู้แต่ง, ปี) เช่น (ปาริชาติ สถาปิตานนท์, 2556) สำหรับภาษาอังกฤษให้ใช้ (นามสกุล,ปี) เช่น (Mitchell, 2013)
2. การอ้างอิงในส่วนเอกสารอ้างอิง ผู้เสนอผลงานเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงทั้งหมด วิธีการพิมพ์กำหนดให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวปกติ (Normal) แต่ให้เรียงลำดับชื่อผู้แต่งตามตัวอักษร เริ่มด้วยเอกสารอ้างอิงภาษาไทย ตามด้วยเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษ เอกสารอ้างอิงแต่ละฉบับหากไม่สามารถพิมพ์ได้หมดใน 1 บรรทัด ในบรรทัดถัดไปให้ย่อหน้าเข้าไป 0.5 นิ้ว ตามแบบ APA (APA Stye)  

ดูตัวอย่างในเอกสารเทมเพลตรูปแบบการเขียนบทความวิจัย

เทมเพลตรูปแบบการเขียนบทความวิจัย (docx)

นโยบายส่วนบุคคล

ชื่อและอีเมลที่กรอกลงในเว็บไซต์วารสารนี้ จะไม่นำไปเปิดเผยให้กับหน่วยงานหรือบุคคลอื่นใดทราบ จะใช้เพื่อการทำงานในระบบวารสาร ThaiJo เท่านั้น