คุณภาพการบริการกับความพึงพอใจของธุรกิจนำเที่ยว

ผู้แต่ง

  • ประนิมม์ คันธรส สาขา Master CF Business Administration Tourism and Hotel วิทยาลัยนานาชาติเซนเทเรซา

คำสำคัญ:

คุณภาพบริการ, ความพึงพอใจ, ธุรกิจนำเที่ยว

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับ ความพึงพอใจของธุรกิจนำเที่ยว กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการของธุรกิจ นำเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ และมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 1) ความพึงพอใจในการบริการ ของธุรกิจนำเที่ยวโดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มี ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ และความพึงพอใจ ความพึงพอใจด้านการบริการ ภายใน 2) คุณภาพการบริการของธุรกิจนำเที่ยวโดยภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านระบบการให้บริการ และด้านที่มี ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 3) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ การบริการกับความพึงพอใจในการบริการ มีความสัมพันธ์ทุกด้านและทุกประเด็น

References

ฐานเศรษฐกิจ. (2556). เอกสารจี้รัฐบาลสกัดจุดอ่อน. ฉบับที่กรกฎาคม 2556(1), 23.

ถาวร ธงสถานพรวัฒนา. (2551). พฤติกรรมการเลือกท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น.

สุจิตรา จันทนา. (2551). พฤติกรรมการท่องเที่ยวและความพึงพอใจการมาท่องเที่ยวของนักศึกษาจีนในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : (ม.ป.ท.).

วิลาวรรณ สุขมาก. (2549). พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้มาท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น.

สมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรม. (2553). การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว. กรุงเทพมหานคร : ททท.

อัดสำเนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 13 ก.ย. 56. กรุงเทพมหานคร : ททท.

ดรุณี นาคประเสริฐ. (2555). การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อธุรกิจโรงแรมในเขต กทม. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น.

Yamane T. (1967). Statistic an Introductory Analysis. New York Harper and Row.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-12-28