การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มแข่งขัน (TGT) กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้แต่ง

  • มัลลิกา มานันที มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • สุทธิพร บุญส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คำสำคัญ:

แผนการจัดการเรียนรู้, วิชาภาษาอังกฤษ, การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ, การจัดการ เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มแข่งขัน (TGT), ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง วัฒนธรรมประเทศตะวันตก ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มแข่งขัน (TGT) กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มแข่งขัน (TGT) กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์อำนวยการเครือข่ายกุสุมาลย์ 2 ดำเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยกึ่งทดลอง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 จำนวน 30 คน กลุ่มทดลอง ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มแข่งขัน (TGT) และกลุ่มควบคุมนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จานวน 30 คน กลุ่มควบคุมทดลอง ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ใช้ระยะเวลา 12 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มแข่งขัน (TGT) มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 = 70.00/74.44 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความเชื่อมั่น 0.913 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test Independent Samples ในรูปของผลต่างของคะแนน ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 2 กลุ่ม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

References

เกษรา อินทะนนท์. (2556). ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มแข่งขัน (TGT). มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สุทธิเกียรติ รุจิกาจร. (2541). การศึกษาการจัดรูปแบบศูนย์การเรียนแบบ Self-Access สาหรับวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สุรพล พะยอมแย้ม. (2541) จิตวิทยาอุตสหกรรม. กรุงเทพมหานคร : โครงการส่งเสริมผลิตตาราและเอกสารการสอน คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยศิลปากร.

สุวรรณรัตน์ เผยสิริ. (2552). การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TG. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

สุวิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา. (2545). 21 วิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนากระบวนการคิด. กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-12-28