การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การธุรกิจเพื่อนาสังคมไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้แต่ง

  • พัชรินทร์ โชคอำนวย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

References

โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์. (2536). การพัฒนาประเทศ : แนวคิดและทิศทาง. กรุงเทพมหานคร : ดอกเบี้ย.

ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์. (2555). สังคมกับเศรษฐกิจ Society and Economy. ปทุมธานี : พูลสวัสดิ์พับลิชชิ่ง.

แตงอ่อน มั่นใจตน. (2548). เอกสารประกอบการบรรยายวิชาแนวคิดทฤษฎีในการพัฒนาสังคม. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

วิเชียร วิทยอุดม และเขมมารี รักษ์ชูชีพ. (2556). ทัศนะของนักศึกษาต่อการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. (รายงานผลการวิจัย). ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

สมบัติ กุสุมาวลี. (2540). ประเทศไทยในทศวรรษหน้าการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้. (เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 30 ปีแห่งการสถาปนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์). กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

สุจิตรา ธนานันท์. (2551). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. (พิมพ์แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 3).กรุงเทพมหานคร : ทีพีเอ็นเพรส.

อุทัยหิรัญโต. (2515). ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์.

David Pearce, Edward Barbier, and Anil Markandya. (1990) “Sustainable Development : Ecology and Economic Progress,” in Sustainable Development: Economics andEnvironment in the Third World. London: Earthscan Publications, 1990, 1-11.

Sandra S. Batie. (1989) “Sustainable Development: Challenges to the Profession of Agricultural Economics” American Journal of Agricultural Economics 71
(December 1989), 1083-1101.

SEEA. (2003). Handbook of National Accounting-integrated Environment and Economic Accounting.United Nations European Commission International Monetary Fund.Organization for Economic Co-operation and Development World Bank.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-06-23