การพัฒนาภาพยนตร์แอนิเมชันสองมิติเรื่อง ขบวนการรักษ์โลก

ผู้แต่ง

  • คุณาสิน อัศวพันธุ์นิมิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • วัชรินทร์ เกตุสละ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • ฐิติวัชร์ ทัดแก้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • วีณา คงพิษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • นงเยาว์ สอนจะโปะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คำสำคัญ:

ภาพยนตร์แอนิเมชัน, ขบวนการรักษ์โลก, ภาวะโลกร้อน

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของโครงงานนี้เพื่อพัฒนาภาพยนตร์แอนิเมชันสองมิติ เรื่อง ขบวนการรักษ์โลก โดยประเมินความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน และนำไปเผยแพร่โดยกลุ่มเป้าหมายเป็น นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา คณะผู้จัดทำได้สร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน เรื่อง ขบวนการรักษ์โลก จำนวน 5 ตอนความยาวของเนื้อเรื่องเฉลี่ยตอนละ 2 นาทีด้วยกัน โดยใช้ โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 ในการสร้างตัวละครสองมิติ ใช้ Adobe Flash CS6 ในการ ออกแบบ สร้างฉากและสร้างแอนิเมชัน และใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 ในการตัด ต่อภาพยนตร์แอนิเมชันสองมิติ เรื่อง ขบวนการรักษ์โลก ได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่านและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 จากโรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา จำนวน 21 คน ผลการประเมิน พบว่า ภาพยนตร์แอนิเมชันสองมิติ เรื่อง ขบวนการรักษ์โลก สามารถสื่อสารในรูปแบบที่ง่ายต่อ การจดจำและมีการเล่าเรื่องที่สนุกสนานให้กับผู้ชมที่ได้รับชม โดยมีการประเมินความพึงพอใจของ ผู้เชี่ยวชาญในระดับดี ( gif.latex?\bar{X}=4.48 และ SD=0.48) และความพึงพอใจของนักเรียนระดับ ชั้นอนุบาล 1 ในระดับดีมาก

References

สลิลทิพย์ เถื่อนสุข และ กัญญารัตน์ พลาชีวะ. (2553). การพัฒนาระบบการจำหน่ายขนมไทยเครือข่ายอิน เทอร์เน็ต. (รายงานผลการวิจัย). ชลบุรี : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี.

ศิรินยา คำเขื่อน และ ปรินทร์ บูรณะ. (2555). ระบบสารสนเทศการรับสั่งผลิตและการจำหน่ายเทียนหอมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาร้านเทียนหอม. (รายงาน
ผลการวิจัย). ชลบุรี : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี.

จุฑา เทียนไทย. (2552). การบริหารงานขาย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคาแหง.

ธนพล ฉันจรัสวิชัย. (2551). อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น .

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2554). ความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. สืบค้นวันที่ 14 พฤษภาคม 2558. จาก http://th.wikipedia.org/wiki/e-commerce.

ดวงพร เกี่ยงคา. (2556). คู่มือสร้างเว็บไซต์ฉบับสมบูรณ์. นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-12-29