การพัฒนาระบบสารสนเทศการจำหน่ายอุปกรณ์การตีกอล์ฟ

ผู้แต่ง

  • ศรีสุดา สุขสุด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
  • สาวิตรี จุกสีดา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
  • อภิชัย ตระหง่านศรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
  • จิราภรณ์ ชมยิ้ม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

คำสำคัญ:

ระบบสารสนเทศ, การจำหน่าย, อุปกรณ์การตีกอล์ฟ

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ระบบสารสนเทศการจำหน่ายอุปกรณ์การตีกอล์ฟ กรณีศึกษา ร้านโปรแป๊ะ กอล์ฟช็อป คณะผู้จัดทำได้เลือกใช้โปรแกรม คือ Microsoft Visual Studio 2010 โดยใช้ภาษา Visual Basic.NET ใช้ในการพัฒนาระบบงาน และใช้โปรแกรม Microsoft Office Access 2010 ในการจัดเก็บข้อมูลให้มีความ ถูกต้อง รวดเร็ว ในแต่ละส่วนผู้ใช้สามารถใช้งานในส่วนต่าง ๆ เช่น การสั่งซื้อสินค้า การรับสินค้า การขายสินค้า เป็นต้น และสามารถเรียกดูการออกรายงานต่าง ๆ ได้ จากผลการศึกษา และใช้งานระบบแต่ละส่วนแล้วพบว่าระบบสารสนเทศการจำหน่ายอุปกรณ์การตีกอล์ฟ กรณีศึกษา ร้านโปรแป๊ะ กอล์ฟช็อป ด้านการทางานของระบบมีประสิทธิภาพการทำงานระดับดี และมีความเหมาะสมกับกระบวนการทำงาน

References

พลอย ผอสูงเนิน. (2555). ระบบสารสนเทศ การจำหน่ายอุปกรณ์กอล์ฟกรณีศึกษา ร้าน CNX Fitting Golf. (รายงานผลการวิจัย). ชลบุรี : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี.

ปิยะพงษ์ คุณาฤทธิพล. (2554). ระบบสารสนเทศการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์เสริมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต. (รายงานผลการวิจัย). ชลบุรี : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี.

มหาตมะ คานธี. (2557). “ลูกค้าหมายถึง”. สืบค้นวันที่ 5 กันยายน 2557. จาก http://www.ranthong.com/smf/index.php?topic=2290

พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร. (2554). คู่มือเรียน Visual Basic 2010. กรุงเทพมหานคร : โปรวิชั่น.

วรรณวิภา ติตถะสิริ. (ม.ป.ป.). คู่มือเรียน SQL ด้วยตัวเอง. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

นันทนี แขวงโสภา. (2554). คู่มือ Access 2010 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : โปรวิชั่น.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-12-29