วงจรกรองความถี่แถบผ่านย่านไมโครเวฟเพื่อการสื่อสารไร้สายสมัยใหม่

ผู้แต่ง

  • สมบูรณ์ ธีรวิสิฐพงศ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

คำสำคัญ:

วงจรกรองความถี่แถบผ่าน, ไมโครสตริป, ย่านไมโครเวฟ, การสื่อสารไร้สายสมัยใหม่

บทคัดย่อ

บทความนี้กล่าวถึง วงจรกรองความถี่แถบผ่านย่านไมโครเวฟบนโครงสร้างระนาบเพื่อการสื่อสารไร้สายสมัยใหม่ จากการศึกษาพบว่ารูปแบบของเรโซเนเตอร์สามารถจำแนกออกได้เป็น 5 รูปแบบหลัก คือ เรโซเนเตอร์เส้นตรง เรโซเนเตอร์อิมพีแดนซ์ขั้น เรโซเนเตอร์อินเตอร์ดิจิตอล เรโซเนเตอร์รูปปิ่นปักผม และเรโซเนเตอร์วงแหวน โดยลักษณะทางกายภาพของเรโซเนเตอร์เหล่านั้นก็ได้ถูกแสดงไว้อย่างชัดเจนด้วยแล้ว นอกจากนี้ ยังได้มีนำเสนอวงจรกรองที่น่าสนใจมาแสดงในบทความนี้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประสิทธิภาพของวงจรกรองที่ได้รับการปรับปรุง คือ ความกะทัดรัด แถบความถี่ผ่านที่ชัน และการกำจัดฮาร์มอนิกส์ที่ดีเยี่ยม

References

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2553). สถิติวิเคราะห์เพื่อการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ประสิทธิ์ พันธุ์เกษตร. (2550). การพัฒนาและประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนการวาดภาพด้วยสีน้ำ รายวิชาศิลปะทัศนศิลป์ รหัสวิชา ศ 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. ผลงานทางวิชาการ. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ.

ชวันรัตน์ สุอริยพงษ์. (2550). การรายงานวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้สื่อเอกสารประกอบการเรียนเล่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. มุกดาหาร : โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา

ชาญรงค์ พรรุ่งโรจน์. (2543). การวิจัยทางศิลปะ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บุญชม ศรีสะอาด.(2546). การวิจัยสำหรับครู. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น.

พรนิภา ซาเกิม. (2550). การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน สาระทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. ผลงานทางวิชาการ. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ.

เลิศ อานันทนะ. (2523). ศิลปะในโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : ศึกษิตสยาม.

วราภรณ์ รักวิจัย (2535). กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย. เอกสารประกอบการสอน ว 531.

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.

วิเชียร วุฒินาคธรรม. (2550). รายงานการศึกษาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 1ทัศนศิลป์สำหรับนักเรียนนั้นประถมศึกษาปีที่ 3. ผลงานทางวิชาการ. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ.

อารี พันธ์มณี. (2545) ฝึกให้คิดเป็นคิดให้สร้างสรรค์. กรุงเทพมหานคร : ใยไหม เอดดูเคท.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2013-01-01