การพัฒนาระบบการจัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ผู้แต่ง

  • รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
  • อุบลวรรณ ลิ้มสกุล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
  • ปัณฑ์ชณิช เพ่งผล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

คำสำคัญ:

อะไหล่รถยนต์, เครือข่ายอินเทอร์เน็ต, จำหน่าย

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ระบบการจัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาอู่พิชิตเซอร์วิส โดยนำวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) มาใช้ รวมทั้งการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ใช้สามารถใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ระบบการจัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ โดยใช้ภาษา PHP, HTML, SQL และ JavaScript สำหรับพัฒนาโปรแกรม และใช้ MySQL เป็นระบบการจัดการฐานข้อมูล ในแต่ละส่วนของโปรแกรมมีการสนับสนุนกระบวนการทำงานอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน หลังจากที่ได้ใช้งานระบบในแต่ละส่วนแล้ว ทั้งในส่วนของการจัดเก็บและเรียกดูข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ การขายสินค้า การแจ้งชำระเงิน และการออกรายงานต่าง ๆ ผู้ใช้ยังสามารถดูรายงานต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ จากผลการศึกษาพบว่า ระบบการจัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาอู่พิชิตเซอร์วิส มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกระบวนการทำงาน โดยระบบดังกล่าวได้นำไปใช้และแก้ปัญหาทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

References

จักรวาล เพิ่มทรัพย์. (2555). ระบบสารสนเทศการจำหน่ายและซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาร้านหนองใหญ่ คอมพิวเตอร์เซอร์วิส. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท. (2552). การขายสินค้า ด้วยเงินสดหรือเงินผ่อน. ลำปาง : ลำปางภัณฑ์เพ็ญ.

ภาณุพงศ์ ปัญญาดี. (2554). “AppServ : Apache + PHP + MySQL”. สืบค้นวันที่ 8 เมษายน 2558. จาก http://www.appservnetwork.com.

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2557). “วิกิพีเดีย สารนุกรมเสรี”. สืบค้นวันที่ 8 เมษายน 2558. จาก http://th.wikipedia.org.

วิทยา สุหฤทดำรง. (2554). เมสไซอาห์ บริการ ไม่ระบุตัวตน. กรุงเทพมหานคร : อี.ไอ.สแควร์.

วิศิษฐ์ วัฒนานุกูล. (2554). การทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพมหานคร : อี.ไอ.สแควร์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-06-28