การพัฒนาระบบการสั่งตัดชุดแต่งกายของทหารเรือ และชุดข้าราชการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ผู้แต่ง

  • จิราภรณ์ ไชยสงค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
  • ปัณฑ์ชณิช เพ่งผล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
  • อุบลวรรณ ลิ้มสกุล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

คำสำคัญ:

ชุดข้าราชการ, การสั่งตัด, เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการสั่งตัดชุดแต่งกายของทหารเรือและชุดข้าราชการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาร้านสูทจัสติก กระบวนการพัฒนาระบบได้นำวงจรชีวิตในการพัฒนาระบบ (SDLC) มาใช้ รวมทั้งการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยผู้จัดทำได้พัฒนา ระบบด้วยภาษา PHP, HTML, SQL และ JavaScript ใช้ MySQL เป็นระบบการจัดการฐานข้อมูล และใช้ Adobe Dreamweaver CS5 ในการช่วยออกแบบและพัฒนาระบบงาน ในแต่ละส่วนของโปรแกรมมีการสนับสนุนกระบวนการทำงานอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจในการทำงานของระบบได้ง่ายขึ้น ทั้งในส่วนของการจัดเก็บและเรียกดูข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ สมัครสมาชิก การสั่งซื้ออุปกรณ์/การรับอุปกรณ์ การสั่งตัดชุด การแจ้งชำระเงิน และการออกรายงานต่าง ๆ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับระบบงานเดิมแล้ว ระบบการสั่งตัดชุดแต่งกายของทหารเรือและชุดข้าราชการนั้นจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้สะดวก งานที่ได้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากผลการพัฒนาระบบและมีการทดลองนำไปใช้ ระบบการสั่งตัดชุดแต่งกายของทหารเรือและชุดข้าราชการ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามที่ต้องการของกระบวนการทางธุรกิจ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

References

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2558). “ลูกค้า”. สืบค้นวันที่ 14 ตุลาคม 2557. จาก http://th.wikipedia.org/wiki/.

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2558). “ผ้า”. สืบค้นวันที่ 14 ตุลาคม 2557. จาก http://th.wikipedia.org/wiki/.

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2555). “ความหมายของอินเทอร์เน็ต”. สืบค้นวันที่ 14 ตุลาคม 2557. จาก http://th.wikipedia.org/wiki/.

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2555). “ความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์”. สืบค้นวันที่ 14 ตุลาคม 2557. จาก http://th.wikipedia.org/wiki/.

ศรีฟ้า มหาวรรณ ม.ล., ศรีฟ้า ลดาวัลย์, นามแฝง. (2519). “เครื่องแบบสีขาว”. กรุงเทพมหานคร : รวมสาส์น.

ไพโรจน์ ทิพมาตร์. (2545). การขายเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร : ประสานมิตร.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-06-28