การพัฒนาระบบสารสนเทศการจำหน่ายกล้องและอุปกรณ์

ผู้แต่ง

  • สันติสุข สว่างวงษ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
  • กล้าวารินทร์ แซ่จิว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
  • ณพัชร์วดี แสงบุญนำ หงษ์ทอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
  • นงเยาว์ สอนจะโปะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

คำสำคัญ:

ระบบสารสนเทศ, การจำหน่าย, กล้อง

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการจำหน่ายกล้องและอุปกรณ์ กรณีศึกษา ร้านเอฟซี คาเมล่า โดยนำวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) มาใช้ รวมทั้งการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และพัฒนา ระบบสารสนเทศการจำหน่ายกล้องและอุปกรณ์ กรณีศึกษา ร้านเอฟซี คาเมล่า ด้วยโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ซึ่งใช้ภาษา VB.NET ในการเขียนโปรแกรม และMicrosoft Office Access 2010 เป็นระบบฐานข้อมูล โดยผู้ใช้สามารถใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และในแต่ละส่วนของโปรแกรม มีการสนับสนุนกระบวนการจำหน่าย การสั่งซื้อสินค้า การรับสินค้า การเคลมประกัน และการจัดการข้อมูล พื้นฐานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ หลังจากที่ได้ใช้งานระบบในแต่ละส่วนแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถดูรายงานต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ จากผลการศึกษาพบว่า ระบบสารสนเทศการจำหน่ายกล้องและอุปกรณ์ กรณีศึกษา ร้านเอฟซี คาเมล่า มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกระบวนการทำงาน โดยระบบ ดังกล่าวได้นำไปใช้และแก้ปัญหาทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้ระบบ พบว่า ในการประเมินการใช้งานระบบของผู้ใช้งานด้าน Functional Test อยู่ในระดับมาก ทุกประเด็น ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ( gif.latex?\bar{X} ) เท่ากับ 4.26 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.48 และด้าน Usability Test อยู่ในระดับมากทุกประเด็น ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ( gif.latex?\bar{X} ) เท่ากับ 4.33 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.74 และการประเมินการใช้งานระบบของผู้เชี่ยวชาญด้าน Functional Test อยู่ในระดับมาก ทุกประเด็น ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ( gif.latex?\bar{X} ) เท่ากับ 4.29 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.62 และด้าน Usability Test อยู่ในระดับมากทุกประเด็น ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ( gif.latex?\bar{X} ) เท่ากับ 4.18 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.51

References

ณัฐพงศ์ ฐิติมานะกุล และรักษ์ศักดิ์ สิทธิวิไล. (2554). กล้องดิจิตอล. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

นพชัย สิงห์โตทอง. (2555). ระบบสารสนเทศการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม กรณีศึกษาร้านกาญจนา บิวตี้. สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี.

นันทนี แขวงโสภา. (2556). คู่มือ Accsee 2010 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

พงศกร โสธานนท์ และวัชรินทร์ พนากูล. (2556). ระบบสารสนเทศการผลิต และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กรณีศึกษาร้าน ป.รุ่งเรืองการเกษตร. สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี.

พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร. (2554). คู่มือเรียน Visual Basic 2010. กรุงเทพมหานคร : โปรวิชั่น.

เพ็ญนภา สำเนียง. (2553). Microsoft Office 2010 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : เอส พี ซี บุ๊คส์.

วิไลวรรณ ผลบุญ และทิพากร แสงพรต. (2555). ระบบสารสนเทศการจำหน่ายกระจกรถยนต์ กรณีศึกษา ร้านตี๋กระจกรถยนต์. สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี.

วรรณวิภา ติตถะสิริ. (ม.ป.ป.). คู่มือเรียน SQL ด้วยตัวเอง. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

สมศักดิ์ โชคชัยชุติกุล. (2553). คู่มือการออกแบบระบบงานฐานข้อมูล. กรุงเทพมหานคร : โปรวิชั่น.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-06-28