การพัฒนาระบบสารสนเทศการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ

ผู้แต่ง

  • พงศกร กิไพโรจน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
  • ปัณฑ์ชณิช เพ่งผล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
  • วีณา คงพิษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

คำสำคัญ:

ระบบสารสนเทศ, การจำหน่าย, เครื่องปรับอากาศ

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ระบบสารสนเทศการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ กรณี ศึกษาร้านปรีชาแอร์ กระบวนการพัฒนาระบบนำวงจร (SDLC) มาใช้ รวมทั้งการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ใช้สามารถใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ระบบสารสนเทศการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ พัฒนาโดยนำภาษา VB.NET, Microsoft Visual Studio 2010, Microsoft Access 2010 เป็นระบบ ฐานข้อมูล ในแต่ละส่วนของโปรแกรมมีการสนับสนุนกระบวนการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ หลังจากที่ได้ใช้งานระบบในแต่ละส่วนแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถดูรายงานต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ จากผลการศึกษาพบว่า ระบบสารสนเทศการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ กรณีศึกษาร้านปรีชาแอร์ มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับกระบวนการทำงาน โดยระบบดังกล่าวได้นำไปใช้ และแก้ปัญหาทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

References

กิจจาแอร์ แอนด์ เซอร์วิส. (2555). “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ”. สืบค้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553. จาก http://www.kitchaair.com/index.php/knowledge/88-2009-10-12-02-28-42. html.

ปริศนา มัชณิมา. (2555). “การปฏิบัติการฐานข้อมูล”. สืบค้นวันที่ 1 มีนาคม 2555. จากhttp:// www.th.wikipedia.org/wiki/นอร์มัลไลเซชัน.html.

พงศกร โสธนนท์ และวัชรินทร์ พนากูล. (2556). ระบบสารสนเทศการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กรณีศึกษาร้าน ป.รุ่งเรืองการเกษตร. สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี.

รชตะ เจริญสุข. (2557). ระบบสารสนเทศการรับบริการ ซักรีด กรณีศึกษาทิพย์ซักรีด. สารนิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี.

ร้านท๊อปคูลแอร์. (2554). “การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ”. สืบค้นวันที่ 16 สิงหาคม 2554.จากhttp:// www.topcoolair.com/แอร์.html.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-06-28