การพัฒนาระบบสารสนเทศการเช่า - คืนหนังสือ

ผู้แต่ง

  • มาลาตี สะนี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
  • นริศรา ยงมณี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
  • นงเยาว์ สอนจะโปะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
  • จิราภรณ์ ชมยิ้ม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

คำสำคัญ:

ระบบสารสนเทศ, เช่า - คืนหนังสือ

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ระบบสารสนเทศการเช่า - คืนหนังสือ กรณีศึกษา ร้าน DNA Book โดยนำกระบวนการวงจรพัฒนาระบบ SDLC มาใช้รวมทั้งการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ใช้สามารถใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ระบบสารสนเทศการเช่า - คืนหนังสือ กรณีศึกษา ร้าน DNA Book คณะผู้จัดทำได้เลือกใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2013 โดยใช้ภาษา Visual Basic.NET และใช้โปรแกรม Microsoft Access 2010 เป็นระบบฐานข้อมูล ในแต่ละส่วนของโปรแกรม มีการสนับสนุนการบริการเช่า - คืนหนังสืออย่างครบถ้วนสมบูรณ์ หลังจากที่ได้ใช้งานระบบในแต่ละส่วนแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถดูรายงานต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ จากผลการศึกษาพบว่า ระบบสารสนเทศการ เช่า - คืนหนังสือ กรณีศึกษา ร้าน DNA Book มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ กระบวนการทำงาน โดยระบบดังกล่าวได้นำไปใช้และแก้ปัญหาทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

References

ชลธีชา ภิญโญยิ่งทรัพย์ และนุชนาฏ สัตยากวี. (2549). ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ธาริน สิทธิธรรมชารี และสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์. (2548). คู่มือ Access 2010 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : โปรวิชั่น.

พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร. (2556). คู่มือเรียน Visual Basic 2013. กรุงเทพมหานคร : โปรวิชั่น.

สุรเชษฐ์ สมไชย. (2556). คู่มือ Microsoft Visual Studio 2013 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : ไอดีซี พรีเมียร์.

อรทัย เลียงจินดาถาวร. (2540). คู่มือการบริหารจัดการธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : ไอดีซี อินโฟร ดิสทริบิวเตอร์ เช็นเตอร์.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-06-28