ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของพนักงานบริษัท ในเขตนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง

ผู้แต่ง

  • ปรัสนีพร บุญมั่น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ยงสวัสดิ์ คล้ายมี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ศักร์ระภีร์ วรวัฒนะปริญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำสำคัญ:

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร, พนักงาน, นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของพนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานทุกระดับชั้นที่ทำงานบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยองจำนวน 400 คน จากประชากรทั้งหมด 307,433 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Chi Square, t-test และ ANOVA วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัย พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 56.00 ซึ่งมีอายุอยู่ระหว่าง 25 - 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.50 และมีลักษณะเวลาทำงานเต็มเวลา คิดเป็นร้อยละ 64.50 ปัจจัยโดยภาพรวมมีผลกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (gif.latex?\bar{X} = 3.76) เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ตามสถานภาพทั่วไป พบว่ากลุ่มอายุและลักษณะเวลาทำงาน แสดงความคิดเห็นแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

References

กองศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขศึกษาบริการสุขภาพ. (2558). การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารสำหรับวัยทำงาน. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงสาธารณสุข.

รองศาสตาจารย์ ดร. ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2557). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS. (พิมพ์ครั้งที่ 15). นนทบุรี : เอส.อาร์. พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์.

วัชฎา เพ็ญศรีสิริกุล. (2554). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคคลวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สไนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ. (2559). “กลุ่มโรค NCDs โรคที่คุณสร้างเอง”. สืบค้นวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559. จาก https://www.thaihealth.or.th/microsite/categories/5/ncds/1/173/176-กลุ่มโรค+NCDs.html

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2559). “สถิติสาธารณสุขแห่งชาติ 2558”. สืบค้นวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559. จาก https://www.bps.moph.go.th/

Elisangela, F. and others. (2014). “Alteration in eating habits among shift workers of a poultry processing plant in southern Brazil”. สืบค้นวันที่ 1 ธันวาคม 2559. จาก https://www.scielo.br/

Green, L. and Krueter, M. (2005). Health Promotion Planning An Education Approach. 3eded. Toronto : Mayfield Publishing Company.

Pirincci, E. and others. (2008). Factors affecting health-promoting behaviors in academic staff. Public Health Journal 122.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-12-29