ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อยอดขายเครื่องจักรและชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรที่ลดลง ของบริษัทแห่งหนึ่ง ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

ผู้แต่ง

  • กานต์ ไทยสีหราช คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ศักร์ระภีร์ วรวัฒนะปริญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำสำคัญ:

โรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์, ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ, เครื่องจักรชิ้นส่วนอะไหล่ เครื่องจักร

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อการศึกษา ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อยอดขายเครื่องจักรและชิ้นส่วน อะไหล่เครื่องจักรที่ลดลงของบริษัทแห่งหนึ่ง ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ จำนวน 325 คน และใช้ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ ซื้อเครื่องจักรและชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร ในภาพรวมอยู่ในระดับสำคัญมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญมาก ได้แก่ ด้านบุคคล เป็นอันดับ 1 รองลงมา คือ ด้านราคา ด้านกระบวนการ ด้านการสร้างและนำเสนอ ลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านที่ผู้ตอบ แบบสอบถามให้ความสำคัญปานกลาง ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ตามลำดับ การนำแนวคิดและทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix’ 7P) มาปรับใช้ในด้านการบริการ จะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาส ในการตัดสินใจสั่งซื้อยิ่งขึ้น และส่งผลต่อการพัฒนาธุรกิจด้านการจำหน่ายเครื่องจักรและชิ้นส่วนอะไหล่ เครื่องจักรต่อไปในอนาคต

References

อภิชาต ผลงาม. (2557). ส่วนผสมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวในการเลือกซื้อของฝากตลาดหนองมนจังหวัดชลบุรี. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.

ศุภาสินี โชคงาม และสุมนา ธีรกิตติกุล. (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางนำเข้าจากประเทศเกาหลี ในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

พชระ สุธนฐาน. (2557). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ในเขตกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยเนชั่น.

เกศรา จันทร์จรัสสุข. (2555). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและใช้บริการในห้าง เทสโก้โลตัส ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

รองศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2557). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS (พิมพ์ครั้งที่ 15). นนทบุรี : เอส.อาร์. พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์.

ฐานเศรษฐกิจ. (2560). “การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย”. สืบค้นวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560. จาก http://www.thansettakij.com.

KSMECare. (2555). “การเติบโตของธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องจักร”. สืบค้นวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560. จาก http://www.thaifranchisecenter.com.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-12-29