การศึกษาปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องให้อาหารกุ้งอัตโนมัติ ของผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดจันทบุรี

ผู้แต่ง

  • สิทธิศักดิ์ เจริญหิรัญ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • จอมชนา เชื้อฟัก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ชยุต อุดมปณิธ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ศักร์ระภีร์ วรวัฒนะปริญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำสำคัญ:

ปัจจัยสำคัญ, การตัดสินใจซื้อ, ส่วนประสมทางการตลาด

บทคัดย่อ

ในการทำวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่อง ให้อาหารกุ้งอัตโนมัติของผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้มียอดขายเพิ่มขึ้นโดยการปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ที่ได้จากส่วนประสมทางการตลาด (7P) ในการทำวิจัยในครั้งนี้ ใช้วิธีวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้พื้นที่ในการศึกษา คือ จังหวัดจันทบุรี เป็นประชากรตัวอย่างจำนวน 244 คน (ฟาร์ม) และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการศึกษาพบว่า เหตุผลด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ คือ ราคามีความ เหมาะสมกับคุณภาพ วัสดุของเครื่องที่ต้องการส่วนใหญ่ คือ พลาสติก การส่งเสริมการตลาดที่ต้องการ ส่วนใหญ่ คือ ส่วนลด ช่องทางการสั่งซื้อที่สะดวก คือ ตัวแทนจำหน่ายในแต่ละจังหวัด ลักษณะพนักงานขาย ที่ต้องการส่วนใหญ่ คือ มีความรู้ความสามารถในตัวสินค้าอย่างดี ขนาดถังของเครื่องที่ต้องการส่วนใหญ่ คือ 101 - 150 กิโลกรัม ยี่ห้อเครื่องที่ชอบส่วนใหญ่ คือ CS AUTO FEED คุณสมบัติของเครื่องที่ต้องการ ส่วนใหญ่ คือ ความทนทาน และแหล่งข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจส่วนใหญ่ คือ งานบูทแสดงสินค้า ตามลำดับ และส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องให้อาหารกุ้งอัตโนมัติ เมื่อจำแนก เป็นรายด้าน พบว่า ด้านบุคคลหรือพนักงานมีผลมากที่สุด และเมื่อการเปรียบเทียบความแตกต่างของ ส่วนประสมทางการตลาดโดยจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลทางด้านเพศ พบว่า เมื่อเปรียบเทียบ เป็นรายด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ด้านช่องทาง การจัดจำหน่าย ด้านบุคคลหรือพนักงาน ด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้าน กระบวนการ โดยทุกด้าน เพศชาย มีระดับความสำคัญมากกว่าเพศหญิง

References

สถาบันอาหาร National food institute ministry of industry กระทรวงอุตสาหกรรม. (2558). “สถานการณ์และเตือนภัยกุ้ง ปี 2559”. สืบค้นวันที่ 25 ธันวาคม 2559. จาก http://www.nfi.or.th.

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2559). “ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 ปี 2559”. สืบค้นวันที่ 25 ธันวาคม 2559. จาก http://www.oae.go.th.

ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2557). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS. พิมพ์ครั้งที่ 15. นนทบุรี : เอส อาร์ พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์.

Philip Kotler and Kevin Lane Keller. (2012). Marketing management. 14th ed. New Jersey : Prentice Hall.

Schiffman, Leon G. (2014). Consumer Behaviour. 6th ed. Australia: Pearson.

Chanthika Pornpitakpan and Jie Hui Han. (2012). [ELSEVIER]. “The effect of culture and salespersons’ retail service quality on impulse buying”. Australasian Marketing Journal Vol.21, 85 - 93.

Grant Murray, Kelsey Wolff and M. Patterson. (2017). [ELSEVIER]. “Why eat fish? Factors influencing seafood consumer choices in British Columbia, Canada”. Ocean & Coastal Management Vol.144, 16 - 22.

Lin Lin, and Pei-Chuan Mao. (2015). [ELSEVIER]. “Food for memories and culture a content analysis study of food specialties and souvenirs”. Journal of Hospitality and Tourism Management Vol.22, 19 - 29.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-12-29