การพัฒนาระบบการรับสั่งทำขนมไทยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ผู้แต่ง

  • ขนิษฐา ชำปฏิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
  • อุบลวรรณ ลิ้มสกุล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
  • ปัณฑ์ชณิช เพ่งผล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

คำสำคัญ:

ระบบสารสนเทศ, การรับสั่งทำ, อินเทอร์เน็ต

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการรับสั่งทำขนมไทยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาร้านบ้านขนมไทย โดยนำวงจรชีวิตการพัฒนาระบบ (SDLC) มาใช้ รวมทั้งการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ใช้สามารถใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ระบบการรับสั่งทำขนมไทย โดยใช้ภาษา PHP, HTML, SQL และ Javascript สำหรับพัฒนาโปรแกรม และใช้ MySQL เป็นระบบการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งโปรแกรมสามารถจัดการข้อมูลพื้นฐาน การสั่งทำขนมไทย การแจ้งชำระเงิน และออกรายงานต่างๆ ผู้ใช้ยังสามารถดูรายงานต่างๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจในแต่ละส่วน โปรแกรมมีการสนับสนุนกระบวนการทำงานอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน จากผลการศึกษาพบว่า ระบบการรับสั่งทำขนมไทยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาร้านบ้านขนมไทย มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะกับกระบวนการทำงาน โดยระบบดังกล่าวได้นำไปใช้และแก้ปัญหาทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

References

สลิลทิพย์ เถื่อนสุข และกัญญารัตน์ พลาชีวะ. (2553). การพัฒนาระบบการจำหน่ายขนมไทย เครือข่ายอินเทอร์เน็ต. โครงงานบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, วิทยาเขตชลบุรี.

ศิรินยา คำเขื่อนและปรินทร์ บูรณะ. (2555). ระบบสารสนเทศการรับสั่งผลิตและการจำหน่ายเทียนหอมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาร้านเทียนหอม. โครงงานบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, วิทยาเขตชลบุรี.

จุฑา เทียนไทย. (2552). การบริหารงานขาย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ธนพล ฉันจรัสวิชัย. (2551). อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น .

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2554). ความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์). เข้าถึงได้ จาก: https://th.wikipedia.org/wiki/e-commerce [2558, 14 พฤษภาคม].

ดวงพร เกี่ยงคำ. (2556). คู่มือสร้างเว็บไซต์ฉบับสมบูรณ์. นนทบุรี: ไอดีซี พรีเมียร์.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-30