ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การสมัยใหม่

ผู้แต่ง

  • ณัฐวัชร จันทโรธรณ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

คำสำคัญ:

ยุทธศาสตร์, ยุทธวิธี, เจตจำนง

บทคัดย่อ

บทความวิชาการมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การสมัยใหม่ ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากองค์การทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาครัฐวิสาหกิจ โดยได้นำเสนอเนื้อหาในประเด็นที่เกี่ยวกับความหมาย 4 ประเด็น ได้แก่ (1) แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการองค์การ (2) ปัจจัยที่ส่งผลกระทบการบริหารจัดการ (3) คุณลักษณะผู้บริหารจัดการสมัยใหม่ และ (4) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การสมัยใหม่

References

ปริทรรศน์ พันธุบรรยงค์. (2537). รีเอ็นจิเนียริ่ง เดอะ คอร์เปอเรชั่น (แปล). กรุงเทพ : คู่แข่งจำกัด(มหาชน).

มิชิตา จำปาเทศ. (2551). “การบริหารงานและการจัดการองค์กร.” สถาบันการบริหาร” และ จิตวิทยา : ประชาชาติธุรกิจ. (31, 4001).

มิชิตา จำปาเทศ. (2555). “บทความความคิดพื้นฐานการพัฒนาคนและองค์กร.” สืบค้น วันที่26 มิถุนายน 2554 จาก http:// www.csc.co.th/

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2555). “แนวคิดและความหมายของการบริหารและการบริหาร จัดการ.” สืบค้นวันที่ 15 มิถุนายน 2555 จาก http:// www.wiruch.com/.

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2557). “บทความ SME กับการบริหารงาน.” สืบค้นจาก http://www.moodythai.com/(25 สิงหาคม2557)

Parkinson, C. Northcote. (1958). “Parkinson's Law, or the Rising Pyramid.” Retrieved June 20, 2017, from https://www.panarchy.org/

Taylor, Frederic W. (2018). “Scientific Management.” Retrieved June 20, 2017, from https://higherstudy.org/scientific-management-theory-by-taylor/

Fayol, Henri. (2017). “Terms of Five Functions.” Retrieved June 20, 2017, from http://ruby.fgcu.edu/

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-27