ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของผู้ค้าปลีกข้ามชาติในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • ปัณณรัตน์ รังสีเสาวภาคย์ Unuversal Minstries of the King’s College

คำสำคัญ:

ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโต, ผู้ค้าปลีกข้ามชาติ, ประเทศไทย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยและรูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดการบริหารงานเทสโก้โลตัสในการลงทุน (2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตของธุรกิจการลงทุนของผู้ค้าปลีกข้ามชาติ(3) ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศไทยที่มีต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจการลงทุนของผู้ค้าปลีกข้ามชาติบริษัทโลตัส กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือลูกค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมจำนวน 400 รายและเจ้าของร้านค้าปลีก 30 ราย ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในในประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยด้าน พนักงาน(p=0.003) ผลิตภัณฑ์มูลค่า (p=0.040) สถานที่วางจำหน่าย(p=00.481) และการจัดจำหน่ายสินค้า (p=0.141) ความหลากหลายของสินค้าและบริการ(p=0.373) ความรับผิดชอบต่อสังคม(p=0.983) ความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางธุรกิจ (p=0.896) การกำหนดราคาและผลกำไร(p=00.865) การจัดเก็บสินค้าคงคลัง(p=00.847) การส่งเสริมและจาหน่าย (p=00.821) แม้ว่าเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าจะส่งผลกระทบต่อลูกค้า เจ้าของร้านค้าปลีกในประเทศไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับปัจจัยเหล่านี้เนื่องจากความสามารถในการแข่งขันของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมและความสามารถในการอยู่รอดในโลกค้าปลีกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

References

Annual Report. (2006). “Department of Business Development, Ministry of Commerce.” Bangkok.

Santra, J. “Trends in Thailand Retail Business.” [Online]. Retrieved June 20, 2004, from http://www.taiwanservices.com.

Walsh, J. (2008). “Tesco lotus Thailand: managing stakeholders in a hostile environment” in B.S. Sahay, Tojo.

Paopongsakorn, N.. (2002). The Retail Business in Thailand: Impact of the Large Multinational Corporation Retailers. A Research Report Submitted to Thailand Development Research Institute.

Kosol, D. (2003). Creating Business Competitiveness. Bangkok : Expert,

Prahalad, C. K. & Hamel, G. (1991). The Core Competence of the Corporation, In the State of Strategy. Boston: Harvard Business School Press.

Yamane, T. (1967). Elementary Sampling Theory. Englewood Cliffos, NJ. USA: Prentice Hall.

Anuwat, S. & Charlee, T. (2013). “Structural equation model of customer loyalty : a Case study of traditional retail shop customers in hatyai district, songkhla province, Thailand.” Journal of Management Research, vol.5, no. 1, pp. 128-137.

Guy, C. (2007). Planning for Retail Development: A Critical View of the British Experience, London: Routledge.

Fongkham, P. “Factors Affecting Traditional Retail Stores Competitiveness in Chiang Mai, Thailand.” Journal of Economics, Business, and Management, Vol. 3, No. 2 February 2015. pp. 297-301.

Shannon, R. (2014). “The expansion of modern trade food retailing in Thailand.”The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, Vol. 24, No. 5, pp. 531-543.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-27