กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy