ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

ผู้แต่ง

  • พัฒน์นรี วิบูลย์เพ็ง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • สุทธิพร บุญส่ง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คำสำคัญ:

การใช้อำนาจของผู้บริหาร, พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษา 1) ระดับการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้บริหารจำนวน 23 คน ครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จำนวน 148 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู โดยใช้การทดสอบด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ระดับการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับมาก พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา (สายผู้สอน) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ การใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูงกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยอธิบายได้ว่าเมื่อการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษามีระดับสูงขึ้นจะทำให้ พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูสูงขึ้นด้วย

References

Kanter, R.M. (1979). “Power failure. Management circuits.” Harvard Business Review, 3 (4), 67-68

McClelland, D.C. (1975). Power: The inner experience. New York: Irvington.

กษิภณ ชินวงค์. (2550). การใช้อำนาจของผู้บริหารโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต 3. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

ญาณวีร์ คาแผลง. (2555). การใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาศหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1. งานนิพนธ์การศึกษา มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

นิซัลมา อาแด. (2553). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของครูเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ ผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครูจังหวัดยะลา. สารนิพนธ์ศึกษา ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบริหารหารศึกษา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

บรรพต อินทร์พิมพ์. (2554). การใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มตาพระยาตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2. งานนิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

ระพี สาคริก. (2552). การศึกษากับการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : วศิระ.

สฎายุ ธีระวณิชตระกูล. (2553). การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา. : ชลบุรี

สุนทร โคตรบรรเทา. (2551). หลักการทาและเขียนผลงารวิจัย. พิมพ์คร้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : ปัญญาชน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-27