แจ้งเปลี่ยนเว็บไซต์ที่ใช้ส่งบทความวารสาร การประยกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จากเว็บไซต์เดิม http://it.rmu.ac.th/project-journal/ เปลี่ยนเป็น https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal