วารสารวิชาการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (Journal of Applied Information Technology) เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการและโครงงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอบทความทางวิชาการ บทความวิจัยและโครงงานวิจัยที่มีคุณภาพ แสดงถึงประโยชน์ทั้งเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) ที่นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ (Managerial Contributions) นักวิจัยหรือผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือต่อยอดการวิจัยที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร เทคโนโลยีมัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์ศึกษา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ตลอดจนสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์ และเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมในการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การทำวิจัยและการพัฒนาผลงานวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ ผู้บริหาร นักศึกษา นักธุรกิจ และประชาชนผู้สนใจ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป ทางวารสารได้เพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาบทความเป็น 3 ท่าน (จากเดิม 2 ท่าน)

ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์
    ผู้เขียนต้องชำระเงินค่าตีพิมพ์เผยแพร่ จำนวน 3,000 บาท โดยชำระค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความ ภายหลังจากที่กองบรรณาธิการตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาบทความที่เสนอมามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และระเบียบของวารสาร โดยกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ

แจ้งปรับเปลียนบรรณาธิการและผู้ช่วยบรรณาธิการวารสาร

2023-10-24

นื่องจากวารสารวิชาการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แจ้งปรับเปลียนบรรณาธิการวารสารจากเดิม ดร.อภิชาติ เหล็กดี เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยศักดิ์ ถีอาสนา และปรับเปลียนผู้ช่วยบรรณาธิการจากเดิม ดร.ณพรรธนนท์ ทองปาน เป็น ดร.อภิชาติ เหล็กดี ตั้งแต่ วารสารปีที่ 9 เล่มที่ 2 เป็นต้นไป จีงประกาศเพื่อทราบ


 

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 28-12-2023

ส่วนหน้า9(2)2023

ปิยศักดิ์ ถีอาสนา

1-7

ระบบครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สุไพลิน พิชัย, ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม, ดุลชาติ ศิริวัลลภ, สุวนิดา ท่าน้ำ

31-43

การพัฒนาระบบการลาออนไลน์ด้วย Microsoft Power Platform

กาญจนา คำสมบัติ; นิตยา นารีจันทร์, เอกรินทร์ ศรีลาพัฒน์, อนุวัต ขัยเกียรติธรรม

44-57

การพัฒนาระบบ Sci-eService ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กัญญาวีร์ สมนึก; ตรีรัตน์ พิทักษ์สืบสกุล, หนึ่งฤทัย เยาวพิน, ณัฐพงศ์ หงษ์ผ้วย, สุสิตรา สิงโสม, ศิริวิมล อู่ทองมาก

58-71

ระบบฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช

สุนิษา คิดใจเดียว, สมพร เรืองอ่อน, โสภี แก้วชะฎา; แสงจันทร์ เรืองอ่อน, ปฐมพงษ์ ฉับพลัน, กฤตภาส สงศรีอินทร์

72-86

การพัฒนาระบบแชทบอท เพื่อสนับสนุนการให้บริการ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อาทิตยา อรุณศรี, ธิดานุช พุทธสิมมา, อดิเทพ สภาพักตร์, อนาวิล คำเพ็ชร, ภูชิต ภูบาลชื่น, ศักดินนท์ หาญพนม

87-96

การพัฒนาเว็บแอพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนการให้บริการ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อดิเทพ สภาพักตร์, ธิดานุช พุทธสิมมา, อาทิตยา อรุณศรี, อนาวิล คำเพ็ชร, ภูชิต ภูบาลชื่น, ศักดินนท์ หาญพนม

111-121

ส่วนท้าย9(2)2023

ปิยศักดิ์ ถีอาสนา

164-169

ดูทุกฉบับ