การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ลอยกระทง

Main Article Content

เจนจิรา โคตรสินธุ์
นฤมล อินทิรักษ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ลอยกระทง 2) เพื่อประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ลอยกระทง กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ลอยกระทง2) แบบประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ลอยกระทง


            ผลการศึกษาพบว่า 1) ได้การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ลอยกระทง ที่มีความยาวประมาณ 5-6 นาที ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี โดยการสอดแทรกข้อคิด คุณธรรมอันดี และปลูกจิตสำนึกในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม 2) ผลจากการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ที่มีต่อการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ลอยกระทง พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

จรูญพร ปรปักษ์ประลัย. (2532). Animation say hi. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ.
ธวัลกร ฉัตราธรรม. (2554). หนังสือวันสำคัญในรอบ1ปี, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ยูโรปา.
ณัฐพล วรรณาภรณ์. (2551). การสร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่นนําเสนอผลกระทบจากขยะ เพื่อสร้างความตระหนักแกาเยาวชน. การค้นคว้าแบบอิสระศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
บรรเทิง พาพิจิตร. (2532). ประเพณี วัฒนธรรมไทย และคติความเชื่อ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.โอเตียนสโตร์.
เอม อึ้งจิตรไพศาล. (2552). การพัฒนากระบวนการออกแบบลักษณะตัวละครการ์ตูนไทยสําหรับสื่อแอนิเมชั่น. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.