การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Main Article Content

จุรีนาต เสโคตร
นคินทร พัฒนชัย

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) หาคุณภาพบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง บทบาทและประโยชน์ของของคอมพิวเตอร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จำนวน 30 คน โรงเรียนโนนคำวิทยา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ แบบประเมินคุณภาพบทเรียนมัลติมีเดีย และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลของวิจัยพบว่า บทเรียนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นมี 17 องค์ประกอบ คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนมัลติมีเดียโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เทอดพงษ์ ตารารัตนโรจน์. (2552). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ออฟเซต. สาขาเทคโนโลยีการ พิมพ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
พรทิพย์ เงินไพโรจน์. (2552). ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และการทำงานของ คอมพิวเตอร์ สำหรับช่วงชั้นที่ 2.
รัดดา สว่างวงศ์. (25 ธันวาคม 2557). ครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (สัมภาษณ์). โรงเรียนโนนคำวิทยา อำเภอกุฉนารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์.
สมหมาย มณีโชติ. (2554). การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา, มหาวิทยาลัยศิลปากร.