การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Main Article Content

รัตนพร ไกยนุช
นคินทร พัฒนชัย

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายเรื่อง อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2) หาคุณภาพของบทเรียนบนเครือข่ายเรื่อง อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่ายเรื่อง อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน 20 คน โรงเรียนโนนคำวิทยา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนบนเครือข่ายเรื่อง อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนบนเครือข่าย และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลของวิจัยพบว่าบทเรียนบนเครือข่ายที่พัฒนาขึ้นมี 13 องค์ประกอบ คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนบนเครือข่ายโดยรวมอยู่ในระดับมาก

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

รุ่งทิวา ปุณะตุง. (2552). การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)
รัดดา สว่างวงศ์. (2556). ครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี. โรงเรียนโนนคำวิทยา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (สัมภาษณ์).
รัตนศักดิ์ ฟักทอง. (2556). การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายตามแนวคิดของโรเบิร์ต กาเย่ รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม
รุจโรจน์ แก้วอุไร. 2545. หลักการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิดของกาเย่ (Gagne) (Online). 20 สิงหาคม 2557.
วรัชญ์ ดลกุล. (2556). การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง ระบบสุริยะของเราชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือรูปแบบแข่งขันเป็นทีม (TGT). วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สุวลักษณ์ ผลประสาท. (2553). การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง เครือข่ายอินเทอร์เน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
เสน่ห์ พันธุ์ดี. (2554). การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายตามรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษามหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.