การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์

Main Article Content

สุกุมา อ่วมเจริญ
กัญจน์พร น้อยภาษี
จรรยานี อ่อนนิ่ม

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพระบบ โดยทำการพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของระบบในด้านปฏิบัติการระบบ ส่วนต่อประสาน เทคนิคการออกแบบและความคิดเห็นต่อระบบ กับผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน โดยวิธีการเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการทดสอบพบว่า ประสิทธิภาพของระบบทุกด้านเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีคะแนนสูงสุดคือด้านความคิดเห็นต่อระบบ  และด้านเทคนิคการออกแบบ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กัลยรัตน์ ศิวะกุลรังสรรค์. (2012). ปัญหาด้านการเรียนการสอน. (ออนไลน์), สืบค้นจาก https://chinese-edu.wikispaces.com/ปัญหา
ด้านการเรียนการสอน
วรชัย เยาวปาณี. (2550). วิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์. (พิมพ์ครั้งที่ 1), คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี. (2549). การเรียนรู้แบบออนไลน์. (ออนไลน์). สืบค้นจาก http://www.ppcollege.ac.th/course/mod/forum/discuss.php?d=1
สุโรทัย แสนจันทรแดง. (2558). การพัฒนาการออกแบบโมชันกราฟิก เรื่อง การเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่ 5. ปริญญานิพนธ์, คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม.