การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Desktop Author สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Main Article Content

วลัยลักษณ์ ภักดีกำจร
อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Desktop Author สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2)หาคุณภาพบทเรียนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 43 คน โดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ บทเรียนมัลติมีเดีย, แบบประเมินคุณภาพบทเรียนมัลติมีเดีย และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


           ผลการวิจัยพบว่า 1. ได้บทเรียนมัลติมีเดีย มี 11 องค์ประกอบตามกระบวนการปฏิบัติได้แก่ 1) หน้าเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2) หน้ายินดีต้อนรับบทเรียน 3) หน้าแนะนำการใช้งาน 4) หน้าวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 5) หน้าแบบทดสอบก่อนเรียน 6) หน้าเมนูหลัก 7) หน้าเมนูบทเรียน 8) หน้าแบบทดสอบหลังเรียน 9) หน้ารายงานผลการทำแบบทดสอบ 10) หน้าผู้จัดทำ และ 11) หน้าอ้างอิง  2. คุณภาพของบทเรียนมัลติมีเดียอยู่ในระดับมาก และ 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดียอยู่ในระดับมากที่สุด

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กิดานันท์ มลิทอง. (2539). การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย. กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ทองสุข เอี่ยมศิริ. (2539). การสร้างหนังสือด้วยDesktop Author. กรุงเทพมหานคร : ข้าวฟ่าง.
พิสุทธา อารีราษฎร์. (2550). การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศึกษา. มหาสารคาม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (2541). ทฤษฎีการเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติ. คณะศึกษาศาสตร์.
มิญช์มนัส สลางสิงห์. (2553). การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Desktop Author. กรุงเทพฯ.

วาริน แซ่ตู. (2553). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องระบบคอมพิวเตอร์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบางบ่วิทยาคม. (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต). สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
สมศักดิ์ ศรีเครือดง. (2553). การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจิตสำนึก. วิทยานิพนธ์ ค.ม. : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม. มหาสารคาม,2552.
สุเมธ สีนาแพง. (วันที่ 19 ธันวาคม 2556). สัมภาษณ์. คุณครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี. โรงเรียนร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัด
กาฬสินธุ์.