บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประยุกต์ใช้โดยการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรณีศึกษาโรงเรียนเสิงสาง

Main Article Content

จันทิมา ดีเจริญ
ศิโรรัตน์ กุลวงศ์

บทคัดย่อ

            งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประยุกต์ใช้โดยการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเสิงสาง จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ประยุกต์ใช้โดยการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ  และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


            ผลการวิจัย พบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประยุกต์ใช้โดยการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ ที่พัฒนาขึ้น มีจำนวน 5 ส่วน ประกอบด้วย หน้าแรกและวัตถุประสงค์ แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหา แบบทดสอบหลังเรียน และเกม  และ 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กิตษฏา วันนา. (2553). บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี.
จิตติยา ศรียา. (2547). บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง “การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล”. มหาวิทยาลัยมหิดล,
บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.
ปารณีย์ โชติมั่นเศรษฐ์. (2550).บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องไตรภูมิพระร่วง ตอนอุตรกุรุทวีป สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พัฒนา เอกบูรณวัฒน์. (2539). การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ภูเวียง ประคำมินทร์. (2553).แผ่นดินถล่มในประเทศไทย. อุตุนิยมวิทยา. 10, 1 ( ม.ค.-เม.ย. 2553 ) : 47- 55.
วนิดา ฉัตรวิราคม. (2546). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องระบบนิเวศ. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด.(วิทยาศาสตร
ศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วีนะ อนุตรกุล.(2545). บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1. มหาวิทยาลัยบูรพา.
วุฒิชัย ประสารสอย. (2543). บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน. สืบค้นเมื่อ10 สิงหาคม, 2557,
จาก http://www.baanmaha.com/community/threads/16649-CAI-Computer-Assisted-Instruction
สมรัก ปริยะวาที.(2553). สร้างสื่อบทเรียน Multimedia Online แบบมืออาชีพ. กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น.