บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง อุดรธานี

Main Article Content

คณิศร จี้กระโทก
ทรงพล นันทพล
สถิต ชินวงษ์
ศรุติ อัศวเรืองสุข

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 20 คน จากโรงเรียนอนุบาลหนองแสง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ E1/E2 และ t-test


ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีประสิทธิภาพ 81.714/84.250 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 และ .0.2) นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสู่งกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรแห่งประเทศไทย.
นาฏยา วงศ์พุฒ. (2549). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ประเภทของสิ่งพิมพ์วิชาการออกแบบพาณิชย์ศิลป์ต้นฉบับสิ่งพิมพ์
สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา. มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ปราณีย์ เอกมอญ. (2548). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการปฏิบัติ เรื่อง การขยายพันธุ์พืช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวัดเลาเต่าอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยศิลปากร.
พิมณิชา พรหมมานต. (2553). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. มหาวิทยาลัยศิลปากร.
พระธรรมปิฎก, (ป.อ. ปยุตฺโต). (2539). ความสำคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะศาสนาประจำชาติ. กรุงเทพฯ: บริษัท สหธรรมิก จำกัด.
พระพีระวัฒน์ นนเทศา. (2552). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง อริยสัจ 4 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน. มหาวิทยา
ลัยศิลปากร.
มนัสนันท์ พิมพินิจ (2554). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันสำคัญทางพุทธศาสนาสำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่อง ทางการได้ยินวิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดล. มหาวิทยาลัยศิลปากร.
มาโนช คงนะ. (2550). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบหมุนเวียน โลหิตของมนุษย์สำหรับนักเรียน ช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม. มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.
สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา. (2548). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ. มหาวิทยาลัยศิลปากร.
อัญชสา ยิ้มถนอม. (2553). การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3. มหาวิทยาลัยศิลปากร.
เอกสิทธิ์ เกิดลอย. (2547). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ
ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. มหาวิทยาลัยศิลปากร.