การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเสริมการเรียนรู้สุขศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

Main Article Content

จริยา รองทอง
อภิชาติ เหล็กดี

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแอพพลิเคชั่นเสริมการเรียนรู้สุขศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 บนระบบปฏิบัติการแอน 2) ประเมินคุณภาพของแอพพลิเคชั่น และ 3) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้น แบบประเมินคุณภาพ และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแอพพลิเคชั่น สถิติที่ใช้ในการศึกษาคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัยพบว่า 1) แอพพลิเคชั่นเสริมการเรียนรู้สุขศึกษา แบ่งออกเป็น 4 เรื่อง ได้แก่ ร่างกายของเรา ชีวิตและครอบครัว รู้ทันโรค และความปลอดภัยในชีวิต 2) ผลการประเมินคุณภาพของแอพพลิเคชั่นอยู่ในระดับมาก และ 3) ผลการสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแอพพลิเคชั่นอยู่ในระดับชอบ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Apichet Lagdee. (2557).The Application Development for Encourage and Local Culture in Mahasarakham Province. The 7th International Conference on Educational Reform 2014 (ICER 2014).
Best,John W. 1977. Research in Education. 3 rd ed. Englewood Cliffs, New Jersey :Prentice Hill.