เผยแพร่แล้ว: 31-10-2018

การพัฒนาระบบการอนุมัติสินเชื่อบ้านโดยใช้ เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส

สุรศักดิ์ แฝงเมือง, วีระพน ภานุรักษ์, เดือนเพ็ญ ภานุรักษ์

21-28

ระบบเตือนภัยการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ระยะไกลไร้สายโดยใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

คุณากร สีหนู, ธัญญวรรษ บุษบา, ธานิล ม่วงพูล, อวยไชย อินทรสมบัติ

36-43

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบ

สมประสงค์ อินทรรักษ์, สุนันทา ศรีม่วง

57-62