การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาการ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Main Article Content

เหมือนฝัน พันลม
กฤษดา หินเธาว์
อุมาภรณ์ เหล็กดี

บทคัดย่อ

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในภายในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ 2) ประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่พัฒนาขึ้น


                  ผลการศึกษาพบว่า 1) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบ จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเพิ่มสมาชิก ด้านการเพิ่มหัวข้องาน ด้านการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว และด้านการแก้ไขข้อมูล  และ 2) ผลการประเมินคุณภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ ผลประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กิตติ ภักดีวัฒนะกุล.(2546). คัมภีร์ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และ ระบบผู้เชี่ยวชาญ. กรุงเทพฯ: บริษัท เคทีพีคอมพ์แอนด์ คอซัลท์จำกัด
จันทสุรวงศ. (2554). การเปรียบเทียบปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกที่มีประสบการณ์การบริหารงานและขนาดโรงเรียนแตกต่าง
กัน. จันทบุรี: มหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี.
ธนาดล บัวเชิด. Adobe Dreamweaver CS6. [ออนไลน์],x10 พฤศจิกายน 2558. แหล่งที่มา http://www.buached.ac.th/webkruthanadol/history.html
บัณทิต จามรภูมิ. การประยุกติใช้ระบบไคลเอินต์เซิร์ฟ/บัณทิต.จามรภูมิ กรุงเทพ ฯ.
บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น พิมพ์ครั้งที่7 กรุงเทพ :สุวิริยาสาส์น
ปุชนีย์ อินทะนา (2546). การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต.กรุงเทพฯ:
สารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
พิมพิกา แก้วบุญเรือง. phpMyAdmin. [ออนไลน์], 3 ธันวาคม 2558.แหล่งที่มา http://pimpikasusuza.blogspot.com/2014/11/phpmyadmin.html
มนต์ชัย เทียนทอง. (2545). มัลติมีเดียเดียวและหลักการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบมัลติมีเดีย. กรุงเทพฯ :กองบริการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.xโปรแกรมMySQL.[ออนไลน์], 9 พฤศจิกายน 2558.แหล่งที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/.MySQL.
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. โปรแกรม phpMyAdmin. [ออนไลน์],ป1 ธันวาคม 2558.xแหล่งที่มา .. ………….. ………… ……………http://www.adobe.com/products/dreamweaver/.
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.Apache HTTP Server. [ออนไลน์], 7 ธันวาคม 2558. แหล่งที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/apache.
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.xฐานข้อมูล.x[ออนไลน์], 25 พฤศจิกายน 2558. แหล่งที่มา www.sirikitdam.egat.com/WEB_MIS/103_116/.
สถิตย์ ยังคง (2544).ความคิดเห็นของบุคลากรโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์.
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ : System Analysis and Design. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่นไพศาล.