การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแอพพลิเคชั่นคำศัพท์ภาษไทยพื้นฐานสำหรับเด็กชั้นอนุบาล 1 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

Main Article Content

อภิณพร ภูจีระ
ณัฐพงศ์ พลสยม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแอพพลิเคชั่นแอพพลิเคชั่นคำศัพท์ภาษไทยพื้นฐานสำหรับเด็กชั้นอนุบาล1 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2) ประเมินคุณภาพของแอพพลิเคชั่นคำศัพท์ภาษไทยพื้นฐานสำหรับเด็กชั้นอนุบาล 1 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 3) สอบความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นคำศัพท์ภาษไทยพื้นฐานสำหรับเด็กชั้นอนุบาล 1บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ เทศบาลตำบลอุ้มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แอพพลิเคชั่นแอพพลิเคชั่นคำศัพท์ภาษไทยพื้นฐานสำหรับเด็กชั้นอนุบาล1 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อแอพพลิเคชั่น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษา


ผลการวิจัยพบว่า 1) แอพพลิเคชั่นคำศัพท์ภาษไทยพื้นฐานสำหรับเด็กชั้นอนุบาล 1 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จำนวน 4 ส่วน คือ หน้าแรกของแอพพลิเคชั่น  หน้าเมนูของแอพพลิเคชั่น  หน้าคำศัพท์ของแอพพลิเคชั่น หน้าผู้จัดทำ 2) ผลการประเมินคุณภาพแอพพลิเคชั่นแอพพลิเคชั่นคำศัพท์ภาษไทยพื้นฐานสำหรับเด็กชั้นอนุบาล 1 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ของผู้เชี่ยวชาญโดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแอพพลิเคชั่นคำศัพท์ภาษไทยพื้นฐานสำหรับเด็กชั้นอนุบาล1บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์คิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียนทุกคนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กิตติมา. (2529). การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. ปราจีนบุรี: เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ.
กิตติ เสือแพร และ มีชัย โลหะการ. (2557). การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. ปราจีนบุรี:
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
จิราภรณ์ ส่องแสง. (2549). ศิลปะกับเด็กปฐมวัย. วารสารเด็กปฐมวัย. 10 (3), 45-46 บัญชีคําพื้นฐานชั้นเด็กเล็ก.สืบค้นเมื่อ
9 ตุลาคม 2558. จาก http://homeschoolthailand.com/sight-words-for-kindergarten/
ณัฐพงศ์ พลสยม. (2555). การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อเสนอองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น“กลองยาวพื้นบ้านอีสาน” ร่วมกับ
ชุมชน
ยุทธนา พันธ์มี. (2554). หลักการออกแบบของ ADDIEmodel. สืบค้นเมื่อ 9 ตุลาคม 2558 จาก
http://eduweb.kpru.ac.th/wbt/menu_7_3.php
สื่อการเรียนรู้ (2558) สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2558 จาก http://www.thaiall.com
เยาวพา เดชะคุปต์. (2542). การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แม็ค.
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (2558) สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2558 จาก http://netra.lpru.ac.th
แอพลิเคชั่น (2558) สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2558 จาก http://thaieasy-it.blogspot.com