เผยแพร่แล้ว: 31-10-2018

การพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง ตำนานพระธาตุขามแก่น

เบญจวรรณ จุปะมะตัง, ธวัชชัย สหพงษ์

1-6

การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น

จัตุรงค์ ไชยปัน, ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์, ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล

15-21

แอพพลิเคชันแปลภาษาท้องถิ่นศรีสะเกษ

นภาภรณ์ เคนท้าว, กัลยา กระโพธิ์, สุทธิพันธ์ วิชาเรือง, กนิษฐา อินธิชิต

22-27

การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Audition CS6 เบื้องต้น

เกียรติศักดิ์ ลาประวัติ, อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์

34-41

ระบบนำทางไปยังอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สุวนันท์ บังคม, หทัยรัตน์ วรรณขาม, พนิดา พานิชกุล

48-55

แอพพลิเคชั่นการจัดการขยะมูลฝอย

จิรายุ ธรวรินทร์, อาทิตยา ชัยกุล, สุกุมา อ่วมเจริญ

56-62