การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น

Main Article Content

จัตุรงค์ ไชยปัน
ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์
ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ชมสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 136 คน   เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือ การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ชมสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัยพบว่า 1) การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ ประกอบด้วยเนื้อหาหลักที่สำคัญ คือ การแนะนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น มีความยาวประมาณ 10-12 นาที 2) ผลการศึกษาความพึงพอใจ พบว่า ผู้ชมให้ความสนใจด้านการนำไปใช้เป็นอันดับแรก รองลงมาเป็น ด้านการออกแบบตัวละคร/ฉาก/เสียง ด้านการใช้สีและด้านเนื้อหา/ระยะเวลาเป็นลำดับสุดท้าย ส่วนความพึงพอใจภาพรวม อยู่ในระดับมาก

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ณัฐพร ปิงมูลทา. (2557). การสร้างสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่สำหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2552). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี.
บุศรินทร์ เอี่ยมธนากุล. (2554). การพัฒนาสื่อการเรียนประเภทภาพยนตร์การ์ตูน 2 มิติ เรื่องธรรมะ DESIGN ตอนไม้เท้ายอดกตัญญู. งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
วิรัลพัชร นารี. (2557). การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติคู่มือนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ศิริลักษณ์ คลองข่อย. (2555). การพัฒนานิทานการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่องอยู่อย่างพอเพียงสำหรับเด็กปฐมวัย. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
สำนักบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2557). คู่มือแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : www.dbd.go.th/thai/manual/pdf/introduce_use_computer2.pdf (วันที่ค้นข้อมูล: 23 กุมภาพันธ์ 2559).
สิริวรรณ ยะไชยศรี. (2557).รูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อการเรียนรู้ด้านการมีวินัยสำหรับเด็กปฐมวัย. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
อนุศาสน์ สุวรรณพรหม, พีรพล อริยรัตนา. (2552). 3ds Max interior . กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์.