การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Audition CS6 เบื้องต้น

Main Article Content

เกียรติศักดิ์ ลาประวัติ
อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Audition CS6 เบื้องต้น 2) ประเมินความเหมาะสมของบทเรียนมัลติมีเดีย 3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนมัลติมีเดีย และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 จำนวน 36 คน โรงเรียนดงมูลวิทยาคม อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มแบบกลุ่มโดยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Audition CS6 เบื้องต้น แบบประเมินความเหมาะสม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนีประสิทธิผล


            ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Audition CS6 เบื้องต้น มี 15 องค์ประกอบ 2) ความเหมาะสมบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Audition CS6 เบื้องต้น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Audition CS6 เบื้องต้น มีค่าความก้าวหน้าในการเรียนรู้สูง (0.63) คิดเป็นร้อยละ 63 4) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Audition CS6 เบื้องต้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมวิชาการ : กระทรวงศึกษาธิการ (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551. [ออนไลน์].
www.kanarat.ac.th/web1/file_editor/Plan/04.doc. (วันที่สืบค้น 1 พฤษภาคม 2559).
ณัชชาภัทร พวงประเสริฐ. (2553). การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการแก้ปัญหาในการล้างฟิล์มและอัดขยายภาพขาว-ดำ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. (ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา). คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ.
ทวีป แซ่ฉิน. (2556). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี Constructionism เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน โปรแกรมด้วยโปรแกรม App Inventor สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย. (วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร).
ศักดิ์ดา ปาลานำ.(2556). การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียแบบชี้นำด้วยการ์ตูน. ปริญญาครุศาสตร์ มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์. สุรินทร์.
พิสุทธา อารีราษฎร์. (2551). การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศึกษา. มหาสารคาม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. มหาสารคาม.
อนุรักษ์ พันธุ์ทองดี และอัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์.(2558). การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การ นำเสนองานด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ เพาเวอร์พอยท์ 2010. การประชุมวิชาการระดับชาติ
“การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม”ครั้งที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, มหาสารคาม : หจก.อภิชาติการพิมพ์. 2(1),60.
อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์.(2558). การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศึกษาตามรูปแบบ ADDIE. พิมพ์ ครั้งที่ 1 ขอนแก่น. โรงพิมพ์แอนนาออฟเซต.